četrtek, 3. maj 2012

Statut

Na podlagi 9. in 20. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/2011) je Koroško navtično društvo Slovenj Gradec na zboru članov dne 9.3.2012 sprejelo

STATUT

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
KOROŠKO NAVTIČNO DRUŠTVO Slovenj Gradec je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki delujejo in sodelujejo na interesnem področju navtičnih in pomorskih aktivnosti.

2. člen
Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Ime društva je: KOROŠKO NAVTIČNO DRUŠTVO Slovenj Gradec (v nadaljevanju društvo). Sedež društva je v Slovenj Gradcu. Društvo deluje v koroški krajini na območju občin dravske, mežiške in mislinjske doline.

3. člen
Društvo ima svoj znak in štampiljko. Štampiljka je okrogle oblike, premera tri centimetre, na sredi zgornjega roba je napis: Koroško navtično društvo, v sredini je kratica imena (KND), kjer črko D simbolizira jadro, okrog spodnjega roba pa je napis Slovenj Gradec.

4. člen
Delo društva in njegovih organov je javno. Javnost dela zagotavlja:
 • s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva in preko spletne strani društva,
 • preko javnih sej organov društva in
 • z organizacijo predavanj, predstavitev, okroglih miz in tiskovnih konferenc.
Za korektno informiranje javnosti o delu društva sta odgovorna predsednik in podpredsednik.

II. NAMEN IN CILJI DRUŠTVA

5. člen
Namen društva je vzpodbujati športno rekreativne in ljubiteljske dejavnosti predvsem z doseganjem naslednjih ciljev in nalog:
 • popularizacijo navtičnih in pomorskih aktivnosti v koroški krajini ter izmenjavo izkušenj med članstvom,
 • organiziranim nastopom pri najemu plovil,
 • izobraževanjem članstva v navtičnih in pomorskih veščinah,
 • organiziranjem javnih tribun, predstavitvijo strokovnih in turističnih vsebin, ipd.


III. ČLANSTVO
6. člen
Član društva lahko postane vsak državljan RS, ki ga zanimajo navtične in pomorske aktivnosti in se s temi ljubiteljsko ali poklicno ukvarja. Članstvo v društvu je prostovoljno. Kandidat za člana društva upravnemu odboru predloži pristopno izjavo, v kateri se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom društva in plačal članarino. Za otroke do 7 let predloži izjavo eden od staršev, za otroke od 7 do 15 let pa je priloga k pristopni izjavi pisno soglasje starša oz. skrbnika.

7. člen
Pravice članov so:
 • da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva,
 • da volijo in so izvoljeni v organe društva,
 • da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih društva, ter da so seznanjeni s programom in finančno materialnim poslovanjem društva.
Dolžnosti članov so:
 • da z aktivnim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva,
 • da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov društva (npr. redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi zbor članov društva),
 • da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog in
 • da varujejo ugled društva.

8. člen
Članstvo v društvu preneha s prostovoljnim izstopom, črtanjem, izključitvijo, smrtjo. Član prostovoljno izstopi iz društva, če upravnemu odboru pošiljke pisno izjavo o izstopu. Člane črta iz članstva upravni odbor, če ta kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu. O izključitvi članov iz društva odloča disciplinska komisija s sklepom. Sklep mora biti v skladu z disciplinskim pravilnikom.

9. člen
Društvo ima lahko tudi častne člane. Naziv častnega člana lahko dobi član društva, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo društva. Naziv častnega člana društva lahko podeli društvo tudi nečlanom, ki imajo velike zasluge na interesnem ali organizacijskem področju delovanja društva. Naziv častnega člana podeljuje zbor članov na predlog upravnega odbora. Če oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana ni član društva nima pravice odločanja.


IV. ORGANI DRUŠTVA
10.člen
 • zbor članov
 • upravni odbor
 • nadzorni odbor
 • disciplinska komisija
11.člen
Zbor članov
Zbor članov je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani. Zbor članov je lahko reden in  izreden. Redni zbor članov sklicuje upravni odbor enkrat letno. Izredni zbor članov pa se skliče po sklepu upravnega odbora na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo 10 članov društva. Upravni odbor je dolžan sklicati izredni zbor članov v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če upravni odbor izrednega zbora članov ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Izredni zbor članov sklepa le o zadevah za katere je bil sklican.

12. člen
O sklicu zbora članov  in predloženim dnevnim redom morajo biti člani društva seznanjeni najmanj 7 dni pred sklicem. Zbor članov je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. Če zbor članov ni sklepčen, se zasedanje odloži za 10 minut. Po preteku tega časa je zbor članov sklepčen, če je prisotnih najmanj 10 članov. Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja. Volitve organov so praviloma tajne. Sklepi se sprejemajo z večino prisotnih članov.

13. člen
Na zboru članov člani Koroškega navtičnega društva:
 • sklepajo o dnevnem redu,
 • sprejemajo, spreminjajo statut in druge akte društva,
 • sprejemajo program dela društva, finančni načrt in zaključni račun,
 • odločajo o višini članarine, nakupu in prodaji nepremičnin,
 • volijo, imenujejo in razrešijo predsednika, podpredsednika, blagajnika ter člane upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije,
 • odločajo o pritožbah zoper sklepe upravnega in nadzornega odbora ter disciplinske komisije,
 • odloča o spremembi sedeža društva,
 • odločajo o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani društva in so v skladu s ciljnimi nalogami društva ter
 • sklepajo o prenehanju društva.

Posamezni predlogi za razpravo na zboru članov morajo biti v pisni obliki poslani upravnemu odboru najmanj 10 dni pred sklicem zbora člana. O delu zbora članov se vodi zapisnik, ki ga podpišejo: predsedujoči, zapisnikar in dva overovatelja.

14. člen
Upravni odbor
Upravni odbor je izvršilni organ zbora članov, ki upravlja organizacijske, strokovno tehnične in administrativne naloge ter vodi delo društva med dvema zbora članov  po programu in sklepih sprejetih na zboru članov. Upravni odbor je za svoje delo odgovoren zboru članov.
Upravni odbor šteje sedem članov. Sestavljajo ga predsednik, podpredsednik in pet članov. Mandatna doba članov upravnega odbora je štiri leta. Upravni odbor se sestaja po potrebi oz. najmanj dvakrat letno. Naloge upravnega odbora so:
 • sklicuje zbor članov in pripravlja predloge aktov društva,
 • pripravlja in organizira izvajanje programa društva,
 • upravlja s premoženjem društva, skrbi za finančno in materialno poslovanje društva in pripravi predlog finančnega plana in zaključnega računa,
 • odloča o spremembi naslova društva,
 • odloča o nakupu in prodaji premičnin ter
 • uresničuje druge naloge po sklepih občnega zbora.
15. člen
Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik. Upravni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih.
Upravni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije. Naloge, število članov in predsednika komisije določi upravni odbor. Člani komisije so lahko le člani društva. Za svoje delo so komisije odgovorne upravnemu odboru. Izjemoma lahko društvo povabi k sodelovanju pri delu komisije zunanje sodelavce.
16. člen
Nadzorni odbor
Nadzorni odbor nadzira delo upravnega odbora in drugih organov društva. Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren zboru članov, ki mu enkrat letno poroča o svojih ugotovitvah.
Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih voli zbor članov. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani upravnega odbora. Lahko sodelujejo na sejah upravnega odbore, ne morejo pa odločati. Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih. Mandatna doba članov nadzornega odbora je štiri leta.
17. člen
Disciplinska komisija
Člane disciplinske komisije voli zbor članov za dobo štiri leta. Sestavljajo jo trije člani. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov društva. Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom. Disciplinska komisija je sklepčna, če so prisotni vsi njeni člani, veljavne sklepe sprejema z večino glasov. Za svoje delo odgovarja zboru članov.
18. člen
Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje:
 • kršitve določb statuta oz. ne izvrševanje sklepov organov društva ter
 • nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu in dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva.19. člen
Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče disciplinska komisija, so:
 • opomin,
 • javni opomin ter
 • izključitev.

Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija ima prizadeti v roku 15 dni pravico do pritožbe na zbor članov kot drugostopenjski organ.
20. člen
Predsednik društva
Predsednik zastopa in predstavlja društvo v javnosti, pred državnimi organi in drugimi organi in organizacijami v državi in tujini.
Predsednik društva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in ga izvoli zbor članov za dobo štirih let. Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom RS. Za svoje delo je odgovoren zboru članov in upravnemu odboru.
V njegovi odsotnosti ga nadomešča podpredsednik društva.
21. člen
Podpredsednik društva
Podpredsednik opravlja predvsem organizacijske, splošno administrativne, finančne in promocijske aktivnosti, ter vodi koordinacijo med organi društva. Izvoli ga zbor članov za dobo štirih let. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru.

V. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA
22. člen
Viri dohodkov:
 • Članarina
 • Darila, volila, prispevki sponzorjev
 • Dohodek iz dejavnosti društva in naslova materialnih pravic
 • Javna sredstva in drugi viri
Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti za katero je bilo ustanovljeno.

Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.
23. člen
Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih prejme zbor članov. Na rednem zboru članov člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključni račun.
24. člen
Finančno materialne listine podpisujeta predsednik oz. podpredsednik. Blagajniško, finančno in materialno poslovanje se vodi v skladu s Pravilnikom o finančno materialnem poslovanju društva. Rok za sprejem pravilnika je pol leta. Društvo ima svoj poslovni račun, odprt pri pooblaščeni banki.
25. člen
Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva. Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko zaposli društvo finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

Društvo ima lahko premično in nepremično premoženje, ki je kot last društva vpisana v inventarno knjigo. Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepov upravnega odbora. Nepremično premoženje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa občnega zbora.
26. člen
Društvo ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno ali kako drugače pomagajo pri uresničevanju programa. Sponzorji lahko sodelujejo ali razpravljajo na sejah občnega zbora, nimajo pa pravice odločanja.
27. člen
Društvo lahko sponzorira aktivnosti svojih članov, ki so povezane z delovanjem društva. O tem odloča na predlog predsednika ali podpredsednika upravni odbor društva.
28. člen
Prehodni pokal
Za regato Korošica se podeljuje prehodni pokal. To je iz broma izdelana stilizirana jadrnica na masivnem lesenem podstavku. Le-ta ostaja v lasti društva. V začasno hrambo ga dobi zmagovalec zadnje regate Korošica. Le-ta je za pokal materialno odgovoren, njegova hramba in rokovanje z njim pa je določena s Pravilnikom o hrambi prehodnega pokala KND, ki ga sprejme upravni odbor društva.  
VI. PRENEHANJE DRUŠTVA
29. člen
Društvo lahko preneha z delovanjem:
 • po sklepu zbora članov z večino prisotnih članov,
 • po samem zakonu,
 • s stečajem, likvidacijo,
 • s spojitvijo k drugem društvu,
 • s sodno prepovedjo, idr.30. člen
Če društvo preneha delovati, se v sklepu o prenehanju delovanja, določi po dejavnosti sorodno društvo, zavod, ustanovo ali drugo nepridobitno pravno osebo s podobnimi cilji, na katero se po poravnavi vseh obveznosti, prenese premoženje. Če takega društva ali pravne osebe ni, se premoženje prenese na lokalno skupnost kjer je sedež društva.

Če društvo ne odloči o prenosu premoženja, pripada po poravnavi vseh obveznosti, premoženje društva lokalni skupnosti kjer je sedež oziroma v last občinskih športnih zvez koroške krajine proporcionalno s članstvom posamezne občine.

Proračunska sredstva se vrnejo v proračun.

31. člen
Ta statut je sprejel zbor članov dne 9.3.2012 in velja takoj.
 

Predsednik:
Gregor Andrejc

Ni komentarjev: